آموزش اشکال پایه کوئیلینگ (ملیله کاغذی)

آموزش اشکال پایه کوئیلینگ یا ملیله کاغذی

اولین قدم در یادگیری هنر ملیله کاغذی یادگیری اشکال یا همان کویلهاست. با دیدن فیلم آموزشی زیر میتونین درست کردن تمامی این اشکال رو یاد بگیرین.