نوارهای مقوای تک رنگ (48)

نوارهای مقوای ترکیبی (4)

نوارهای مقوای طیف رنگی (16)